JULY 4, 2018
16:00 MDT Manitoba vs Saskatchewan
19:15 MDT Alberta vs British Columbia
JULY 7, 2018
11:00 MDT British Columbia vs Saskatchewan
14:15 MDT Alberta vs Manitoba